1958

model da l'unifurma d'in langegher grischun enturn il 1850

Cuira, mez dal 20avel tschientaner

Suenter ch'il Grischun è daventà l'onn 1803 in chantun da la Svizra, è vegnì fundà in corp da polizia centralisà. Otg anteriurs schuldads grischuns han servì sco ils emprims «langeghers». Ils decennis sequents sa lamentavan ils policists regularmain ch'els hajan memia paucas resursas per far lur lavur. Er in'unifurma na devi anc betg.

Pir il 1837 ha il Cussegl grond dà la lubientscha per in equipament unifurm. Noss model mussa l'unifurma d'in policist chantunal dal Grischun enturn la mesadad dal 19avel tschientaner. Il tratg caracteristic è il chapè dals bersaglieri piemuntais ch'ins ha introducì il 1855. D'exempel per quest model ha servì ina represchentaziun dal langegher Kaspar Branger (1809‒1884) da Saas en il Partenz.