13 – Posiziun dal object

Cunfins da l'industrialisaziun

2. plaun

13

Cunfins da l'industrialisaziun

Velo «Landquarterli» or da la fabrica da maschinas Landquart, 1868/69
13

Velo «Landquarterli» or da la fabrica da maschinas Landquart, 1868/69

La fabrica da maschinas Landquart è stada activa en la construcziun da maschinas ed ha producì ultra da differentas maschinas ed iseglia a partir da l'onn 1868 er in dumber fitg limità da velos: Noss object exponì è in uschenumnà «Landquarterli, in velo fatg or da metal e da lain cun pedaleras fixadas vi da l'ischigl davant. La fabrica da maschinas Landquart è pia stada l'emprima fabrica da velos da la Svizra.

Gia per motivs topografics era il chantun en general adattà mal per l'industrialisaziun. I mancavan citads pli grondas sco centers da consum, e l'isolaziun da bleras valladas han engrevgià la domiciliaziun d'interpresas. Sulettamain en la Val dal Rain da Cuira ed en in pèr auters lieus cun surfatschas planivas e cun bunas colliaziuns da traffic èn sa sviluppads manaschis pli pitschens u mesauns, da la fabrica da tubac fin a la filandaria da mangola, da la fabrica da quadrels fin a la fabrica da victualias. A vista pli lunga han dentant mo paucs da quests manaschis survivì. Er las emprovas per part pretensiusas d'intensivar l'explotaziun da minerals da fier e da trair a niz en moda profitabla l'argient e l'aur existent en il chantun n'han betg purtà il success giavischà. En il Grischun è la moda da viver caracterisada da l'agricultura sa midada directamain ad ina societad da servetschs, quai vul dir senza il pass intermediar da l'industrialisaziun.

Ihr Browser unterstützt kein HTML5 Audio.