1930

porta-baselgia

Luzein, enturn il 1670

Or da la perspectiva dal museum èsi adina il meglier, sch'in edifizi vegn mantegnì cumplettamain cun sias parts architectonicas originalas. En la pratica n'è quai però betg adina pussaivel, per exempel perquai ch'ina chasa vegn spazzada, perquai che singuls elements ston svanir pervia d'ina renovaziun u perquai ch'in object è periclità da las influenzas da l'aura. En tals cas pon cumponentas d'in bajetg vegnir integradas en la collecziun museala.

Quai è stà il cas cun questa porta-baselgia da laresch cun arvieut a piz ch'ins ha translocà il 1930 «per precauziun», sco ch'ins aveva scrit, da Luzein en il museum. Per la baselgia dal vitg han ins fatg ina copia.