1989

chapè d'unifurma per conducturs da la Viafier retica

Cuira, cumenzament dal 20avel tschientaner

L'iniziativa per construir ina viafier en il Grischun ha gì l'hotelier da Tavau Willem Jan Holsboer (1834‒1898). Ses giasts duevan arrivar pli cumadaivlamain en lur destinaziun da vacanzas. Il 1889 è vegnì inaugurà l'emprim traject da viafier a binaris stretgs tranter Tavau e Claustra. Ulteriurs trajects èn vegnids averts successivamain. Dapi il 1894 porta la viafier il num «Viafier retica».

Oz s'extenda la Viafier retica sur ina rait da 384 km lunghezza. Ella traversa bunamain 500 punts, va tras 100 tunnels e surmunta differenzas d'autezza da quasi 2000 meters. La lingia da l'Alvra e dal Bernina appartegnan al Patrimoni cultural mundial da l'UNESCO. Cun passa 1500 collavuraturas e collavuraturs è la Viafier retica dal reminent ina da las pli grondas patrunas dal Grischun.