16 – Posiziun dal object

Seser giu, pront ils carnets e ruaus!

3. plaun

16

Seser giu, pront ils carnets e ruaus!

Bancs da scola, Schiers, il cumenzament dal 20avel tschientaner
16

Bancs da scola, Schiers, il cumenzament dal 20avel tschientaner

En il Grischun è l'obligaziun generala d'ir a scola vegnida introducida l'onn 1859. Pir dapi quel mument ha la populaziun simpla survegnì access a l'instrucziun. Durà hai dentant anc decennis fin ch'ella è vegnida realisada cumplainamain. Savens frequentavan las scolaras ed ils scolars irregularmain l'instrucziun, perquai ch'ellas ed els stuevan gidar lur geniturs en l'agricultura. En spezial l'instrucziun da las mattas è vegnida negligida per ditg. En blers lieus aveva la scola lieu mo durant l'enviern. Las persunas d'instrucziun, che survegnivan mo pauca paja, stuevan chattar in gudogn accessoric per ils mais da stad.

Qua èn exponids ils tipics bancs da scola d'ina scola dal vitg, nua ch'ils uffants vegnivan instruids a leger, a scriver bel, a far quints, a chantar u en religiun. Gist en regiuns ruralas cumpigliavan las classas savens uffants da differentas vegliadetgnas. Il 19avel tschientaner stuevan las scolaras ed ils scolars anc purtar mintga di in stganatsch u in fessel en scola, sco contribuziun per stgaudar la stanza da scola.

Ihr Browser unterstützt kein HTML5 Audio.