1963

cul en gip d'in zain luentà da l'onn 1768

Sagogn, 1963

Perfin in zain sto vegnir remplazzà da temp en temp. Ils zains ch'ins na dovra betg pli vegnan savens luentads pervia da la valur da lur metal. Il Museum retic è sa stentà da conservar almain in pèr. Betg adina cun success: dal zain da la cularia Grassmayr a Son Pieder/Feldkirch che tutgava pli baud en il clutger da la baselgia parochiala catolica Assumziun da Maria a Sagogn èn restads mo quatter culs en gip.

Ina fin pli fortunada ha percunter gì l'istorgia dal zain da Breil dal 1513 ch'è vegnì il 1964 en la collecziun dal museum. Quest zain n'han ins betg mo pudì salvar da la destrucziun, suenter la renovaziun dal santeri tutga el oz puspè en ses lieu d'origin.