1924

sculptura da lain che represchenta probablamain son Nepomuc

Cuira, senza data

Il sacerdot boemian Nepomuc è mort sco martir en il 14avel tschientaner, perquai ch'el n'ha betg vulì tradir il secret da confessiun. Suenter sia canonisaziun il 1729 ha cumenzà in veritabel cult enturn sia persuna.

Questa figura da lain han ins chattà il 1923 sut cundiziuns tut spezialas, numnadamain cun bagnar chavals en il Rain. Co è questa figura ida a finir en il flum? I dat exempels da plasticas da sontgs ch'èn vegnidas «dismessas» en l'aua durant la Refurmaziun. En il cas da nossa figura è in'autra explicaziun però pli probabla: Nepomuc vala sco patrun da las punts. Ins al inscuntrava sper numerusas traversadas da flums ed auals. Igl è pussaivel che la figura è crudada giu d'ina punt per sbagl.